MIT_10 Motivační a intervenční techniky při práci s klientem

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2015
Rozsah
0/1. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník (přednášející)
Rozvrh
Pá 18. 9. 8:00–16:30 šedá, So 19. 9. 8:00–16:30 šedá
Předpoklady
ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Stručná anotace předmětu Předmět se zaměřuje na oblast komunikace s klientem a společnou práci na změně. Prostřednictvím prožitkových a nácvikových situací a metod předkládá studentovi škálu možných způsobů práce s motivací klienta a možnosti intervence při práci se specifickými klienty či cílovými skupinami. Zaměřuje se na práci s nemotivovanými klienty, práci s klienty v časové tísni či při jednorázovém kontaktu. 1. Cíle předmětu - popsat specifické cílové skupiny v sociální práci a možnosti a úskalí práce s nimi - nabídnout studentům různé pohledy na motivaci klienta - seznámit je se zásadami práce s motivací klienta - popsat způsoby práce s klienty v různých fázích kola změny - vyzkoušet si zážitkovou a nácvikovou formou některé z intervenčních technik - seznámit s možnými úskalími používání těchto technik - formou kazuistik hledat optimální možnosti intervence při práci se specifickými klienty - získat náhled na situace, kdy se klient neposouvá nebo nespolupracuje - seznámit se se základy duševní hygieny při práci s nemotivovanými, nespolupracujícími klienty
Osnova
 • Rámcový rozpis studia 1. Typologie klientů sociálního pracovníka, jejich specifika. 2. Motivace v sociální práci. Motivace klienta a pracovníka. 3. Kolo změny a její využití v sociální práci. Fáze, projevy, možnosti intervence. 4. Intervenční techniky při práci s klienty v různých fázích uvažování o změně. 5. Úskalí práce s klienty v různých úrovních motivace. 6. Náročné situace při kontaktu s klientem z pohledu pracovníka a klienta. 7. Psychohygiena pracovníka. 8. Kasuistiky a modelové situace. Absolvent kurzu: - bude znát typologii a specifika klientů sociálního pracovníka - seznámí se se základní terminologií a problematikou motivace - dokáže využít metodu „kolo změny“ při diagnostice a práci s klientem - prožije si a nacvičí používání některých technik intervence při práci s klientem - dokáže uvažovat nad specifickými situacemi z pohledu pracovníka i klienta - bude znát některé postupy duševní hygieny při práci s náročnými klienty
Literatura
  povinná literatura
 • www.nzdm.cz
 • Scharlau, Ch. Techniky vedení rozhovoru. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2234-4
 • www.mpsv.cz
 • Kontaktní práce 2007. Antologie textů České asociace streetwork. Praha: 2007. 359 s.
  doporučená literatura
 • Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. 1. vydání. Brno: Marek Zeman, 2001. 168 s. ISBN 80-903070-0-0.
 • Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1499-3
 • www.nicm.cz
 • Kalina, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1. 1.vydání. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. 318 s. ISBN 80-86734-05-6.
 • Mühlpachr, P. Sociální patologie. Brno: Paido. 2001. 101 s. ISBN 80-210-2511-5.
  neurčeno
 • Fischer, S. a J. Škoda. Sociální patologie. 1. vydání. Praha: Grada, 2009. 224 s. ISBN 978-80-247-2781-3.
 • Soukup, J. Motivační rozhovory v praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0607-1
 • Kalina, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 2. 1.vydání. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. 318 s. ISBN 80-86734-05-6.
 • Miller, W. R. a S. Rollnick. Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Tišnov: SCAN, 2003.
 • www.motivacnirozhovory.cz
 • www.socialniprace.wz.cz
 • www.streetwork.cz
Metody hodnocení
80% účast
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, léto 2024.
 • Statistika zápisu (zima 2015, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2015/MIT_10