SPED4_C113 Speciální pedagogika 4

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2019
Rozsah
1/1/0. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Ivo Šelner, MAS (přednášející)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPED4_C113/SPED_cv1: Čt 7. 3. 10:30–12:00 žlutá, Čt 4. 4. 8:00–10:15 velká, Čt 16. 5. 8:00–10:15 velká, Pá 17. 5. 13:00–15:15 velká, I. Šelner
SPED4_C113/SPED_cv2: Čt 7. 3. 13:00–14:30 žlutá, Čt 4. 4. 13:00–15:15 velká, Čt 16. 5. 12:30–14:45 velká, Pá 17. 5. 9:50–12:05 velká, I. Šelner
SPED4_C113/SPED_predn: Čt 7. 3. 8:00–10:15 žlutá, St 3. 4. 14:30–16:45 velká, Čt 4. 4. 10:30–12:00 velká, St 15. 5. 14:30–16:00 velká, Čt 16. 5. 10:30–11:15 velká, I. Šelner
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl Předmět přiblíží studentům jak obecnou pedagogiku, tak především speciální pedagogiku, její předmět, členění, metody a oborové i mezioborové souvislosti. Poukáže na význam edukace v životě člověka v procesu socializace i emancipace v kontextu jeho osobního a sociálního fungování. Seznámí studující se základními pojmy jako je např. vrozené a získané postižení, zdravotní znevýhodnění, vztah zdraví-nemoc-postižení, sociální či sociokulturní znevýhodnění, handicap, předsudek, (re)habilitace, integrace, inkluze, abilitace, empowering aj. s tím, že bude akcentován jejich vztah k soc. práci, a rovněž s východisky přístupu k lidem s postižením. Způsobilosti Orientace v základních teoretických i praktických východiscích a pojmech speciální pedagogiky. Požadavky Vypracování zápočtové tematické práce na 3 – 5 str. textu, orientované na některé z probíraných témat, a její prezentace před spolužáky - včetně zodpovězení případných dotazů.
Osnova
 • Rámcový rozpis učiva 1. Vymezení edukace v rámci pomáhajících profesí se zřetelem k sociální práci. 2. Interakce a souvislosti mezi edukací a sociálním fungováním jedince. Vzdělání jako prostředek eliminující riziko sociálního vyloučení a chudoby. 3. Formální a neformální učení i vzdělávání, vztah mezi učením a vzděláváním. 4. Cíl a obsah edukace – složky žádoucí gramotnosti (trivium, morální, sociální, čtenářská, občanská, právní, počítačová atd.). 5. Vzdělávací systém ČR, vzdělávací politika. Typologie škol a vzdělávacích institucí. 6. Speciální pedagogika jako pomáhající obor i vědní disciplína – předmět, cíl a mezioborové vztahy. Její členění a teoretická východiska i praktické aplikace. 7. Společenské postavení a postoje vůči lidem s postižením – vývoj a současnost. Medicínský-sociální a kulturní model postižení. Vztah k sociální práci. 8. Likvidace, segregace, adaptace, integrace-inkluze. Fascinace „monstrem“, stigma, předsudky, nálepkování, paušalizace, haló efekt aj. 9. Základní pojmy: vada-orgánová nebo funkční porucha-vrozené nebo získané postižení-handicap; znevýhodnění a omezení v participaci i aktivitě atd. 10. Postižení a speciální vzdělávací potřeby. Kategorie/disciplíny speciální pedagogiky.
Literatura
  povinná literatura
 • Michalík, J. a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál, 2011.
 • Grecmanová, H., Holoušová, D. Pedagogika. Olomouc: Vydavatelství UP, 2006.
 • Slowík, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007.
 • Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník. 3. rozšířené vydání. Praha: Portál, 2001.
  doporučená literatura
 • Novosad, L. Poradenství. Praha: Portál, 2009.
 • Platná školská a sociální legislativa
 • Čábalová, D. Pedagogika. Praha: Grada, 2011.
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2004.
Výukové metody
Vypracování a prezentace seminární práce na zadané téma, vědomostní test.
Metody hodnocení
Vypracování zápočtové tematické práce na 3 – 5 str. textu, orientované na některé z probíraných témat, a její prezentace před spolužáky - včetně zodpovězení případných dotazů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020.
 • Statistika zápisu (léto 2019, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2019/SPED4_C113