PRA2_C113 Úvod do právní teorie a praxe 2

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2019
Rozsah
1/1/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Mučka (přednášející)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PRA2_C113/PRA_cv1_AB: každé liché pondělí 17:00–18:30 šedá, J. Mučka
PRA2_C113/PRA_cv2_AB: každé liché úterý 17:00–18:30 šedá, J. Mučka
PRA2_C113/PRA_cv3_AB: každé sudé úterý 17:00–18:30 šedá, J. Mučka
PRA2_C113/PRA_predn_1AB: každé sudé pondělí 17:00–18:30 aula, J. Mučka
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit studentovu základní orientaci v právním systému a nejdůležitějších právních předpisech ČR. V tomto období se mají studenti seznámit převážně s občanským a trestním právem. Studenti budou schopni pracovat s klíčovými právními předpisy daných právních odvětví, včetně vyhledávání a propojování potřebných informací, sestavení podání a řešení modelových situací.
Osnova
 • • Občanské právo hmotné a procesní • - Pojem soukromého práva, odlišení od práva veřejného, zásady, prameny • - Vývoj soukromého práva v českých zemích • - Osoby fyzické, včetně ochrany osobnosti • - Osoby právnické • - Právní skutečnosti - právní jednání, promlčení a prekluze • - Základní pojmy rodinného práva, vztahy mezi manžely, vztahy mezi rodiči a dětmi • - Věci, držba a její ochrana, právo vlastnické • - Věcná práva k věci cizí • - Obecné závazkové právo, smlouva, základní smluvní typy • - Ochrana spotřebitele • - Náhrada škody a bezdůvodné obohacení • - Právo dědické • - Právo obchodních korporací • Základní pojmy autorského práva • Zásady občanského soudního řízení • - Organizace soudnictví, notářství a advokacie • - Zahájení a průběh soudního řízení • - Odvolací řízení a mimořádné odvolací prostředky • - Výkon rozhodnutí • Základy insolvenčního práva • Základy trestního práva
Literatura
  povinná literatura
 • • Materiály od vyučujícího předané prostřednictvím e-learningového systému Moodle
 • Právní předpisy související s probíranými tématy
  doporučená literatura
 • Eliáš Karel, Havel Bohumil, Bezouška Petr, Šustrová Daniela. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer, 2013.
 • ŠÍMA, Alexander, SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck, 2014.
Výukové metody
Součástí výuky jsou praktické diskuse, případové analýzy a řešení modelových situací. Studenti jsou vedeni k úvahám o stávající právní úpravě a jejím dopadu na praktický život a podporováni v rozvíjení kompetence sociálního pracovníka – upozorňovat a prosazovat potřebné změny legislativy.
Metody hodnocení
zápočet: 80 % docházka na cvičení a plnění průběžných úkolů zkouška: ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020.
 • Statistika zápisu (léto 2019, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2019/PRA2_C113