PRA2_C113 Úvod do právní teorie a praxe 2

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2015
Rozsah
1/1. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Eva Kubíčková (přednášející)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PRA2_C113/PRA_cv1A1: každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 relax, E. Kubíčková
PRA2_C113/PRA_cv1A2: každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 relax, E. Kubíčková
PRA2_C113/PRA_cv1B1: každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 relax, E. Kubíčková
PRA2_C113/PRA_cv1B2: každý sudý čtvrtek 8:00–9:30 relax, E. Kubíčková
PRA2_C113/PRA_teorieA: Čt 12:35–13:20 aula, E. Kubíčková
PRA2_C113/PRA_teorieB: Čt 12:35–13:20 aula, E. Kubíčková
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Položit základy práce s právními předpisy, včetně vyhledávání a propojování potřebných informací, sestavení podání a řešení modelových situací.
Osnova
  • Občanské právo hmotné a procesní – základní pojmy – ochrana osobnosti – základní pojmy autorského práva – věcná práva – odpovědnost za škodu – závazkové právo – dědění – zásady občanského soudního řízení – organizace soudnictví, notářství a advokacie – zahájení a průběh soudního řízení – odvolací řízení a mimořádné odvolací prostředky – výkon rozhodnutí – základy insolvenčního práva – správní soudnictví Rodinné právo – základní instituty, pojmy a principy rodinného práva – manželství, vztahy mezi manžely a mezi rodiči a dětmi – rodičovství – vyživovací povinnost – náhradní rodinná péče – základní principy sociálně právní ochrany dětí.
Literatura
  • ŠÍMA, Alexander, SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck, 2014.
  • Eliáš Karel, Havel Bohumil, Bezouška Petr, Šustrová Daniela. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer, 2013.
Výukové metody
Součástí výuky jsou praktické diskuse, případové analýzy a řešení modelových situací. Studenti jsou vedeni k úvahám o stávající právní úpravě a jejím dopadu na praktický život a podporováni v rozvíjení kompetence sociálního pracovníka – upozorňovat a prosazovat potřebné změny legislativy.
Metody hodnocení
cvičení: 80% docházka zápočet: závěrečný písemný test: řešení modelových situací na základě učiva LS tři termíny
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019.
  • Statistika zápisu (léto 2015, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2015/PRA2_C113