STEM3_C213 Stereotypizace menšin 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2017
Rozsah
0/1. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ivo Mludek (přednášející)
Předpoklady
OBOR ( CHASOPKo ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pracovníci v sociálních službách tím, jak informují veřejnost a média o menšinách, výrazně ovlivňují veřejné mínění. S informacemi o menšinách jsou ovšem velmi často spojeny stereotypy, které jsou „základem etnických konfliktů, masakrů, válek a mučení, terorismu a fanatismu.“ (Vybíral, 2003) Studenti se v tomto předmětu naučí vnímat rozdíly mezi sociální a mediální realitou, definovat úrovně mediální reprezentace aktérů zpravodajských příběhů (archetyp, typ a stereotyp) a v případě stereotypů rozpoznat jejich nebezpečné formy, spojené se zobrazováním menšin. Seznámí se také s používáním a zneužíváním stereotypů v reklamě a volebních kampaních, stejně jako s umělou „výrobou“ etnických konfliktů skrze nastolování agendy v médiích. Důležitou součástí výuky budou i praktická cvičení: studenti budou schopni kriticky rozebrat aktuální mediální výstupy, týkající se minorit a naučí se odpovědně a poučeně informovat veřejnost a média o problematice menšin.
Literatura
  doporučená literatura
 • * McQUIAL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-338-3. Kapitola 14: Účinky - Dlouhodobější a nepřímá změna. * McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6. * McCOMBS, Maxwell. Agenda setting. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2. * TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-069-8. info
  neurčeno
 • * BRADOVÁ, Eva. Negativní reklama a negativní kampaň: Historie, využití a výzkum. In BRADOVÁ, Eva a kol. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. 1. vyd. Olomouc: Periplum, 2008. ISBN 978-80-86624-44-0. info
 • * Cizinci, našinci a média Mediální analýzy. Praha: Multikulturní centrum o. s., 2007. ISBN 80-239-8475-6. info
 • * FRIČ, Pavol. Sociólogia sociálných problémov v USA. Sociólogia 21. 1989, roč. 21, č. 6, str. 636-637. * JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 987-80-7367-3. info
 • Kapitola 4: Mediální produkty, kapitola 5: Vliv médií. * JIRÁK, Jan. WOLÁK, Martin. Stereotypy v médiích. In MIČIENKA Marek. JIRÁK Jan a kol. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-345-4. info
 • Str. 179 – 183. * KALIBOVÁ, Klára (ed.). Násilí z nenávisti. Rasismus a média. Jak nepsat černobíle o barevném světě. Praha : In iustitia, 2011. ISBN 978-80-260-0097-6. info
 • * Nečitelní cizinci. Jak se (ne)píše o cizincích v českem tisku. Multikulturní centrum, 2003. ISBN 80-239-1137-6. info
 • * POSPÍŠIL, Filip. ŠIMÁČEK, Martin, VOCHOCOVÁ, Lenka (eds.). Očernění. Etnické stereotypy v médiích. Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s., 2003. * VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. 1.vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-812-0. info
 • Kapitola 4: Nepravdivosti v politice, publicistice a vědě. info
Metody hodnocení
Aktivní účast na semináři. Prezentace rozboru aktuálního mediálního výstupu, týkajícího se zobrazení minority, Vypracování eseje podle jedné z publikací povinné literatury na základě vlastního výběru
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (zima 2017, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2017/STEM3_C213