OP2_C113 Odborná praxe 2

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
léto 2015
Rozsah
50 hodin. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Chovancová (přednášející)
Mgr. Miroslava Petřeková (přednášející)
Bc. Věra Zápražná (pomocník)
Garance
Mgr. Daniela Ochmannová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OP2_C113/1A: St 9:50–10:35 žlutá, M. Petřeková, V. Zápražná
OP2_C113/1B: St 13:30–14:15 žlutá, P. Chovancová, V. Zápražná
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecné cíle Odborné praxe: – podpořit odbornou způsobilost a rozvíjet kompetence studujících k výkonu sociální práce v příslušných typech institucí a organizací, – vést studující k reflexi zkušenosti z odborné praxe a sebereflexi, aby si byli vědomi sebe jako nástroje sociální práce, – vést studující k vědomému a aktivnímu používání teoretických poznatků, metod a etických standardů sociální práce, – motivovat studující k hledání a nalézání profesní identity. Základní principy Odborné praxe: – individualizovaný přístup ke studujícím, který podporuje jejich osobnostní zrání a profesní růst, – partnerství a aktivní participace všech zúčastněných stran (studující – škola – pracoviště), včetně vzájemného hodnocení, – odborná praxe je systematicky plánována, koordinována a hodnocena na základě plnění úkolů, kterými studující prokazují dosažení vzdělávacích cílů. Důkazy o osobnostním a profesním růstu studující dokládají vportfoliích. Odborná praxe je doprovázena seminářem k odborné praxi a supervizí. Cílem Odborné praxe studentů 1. ročníku je zprostředkovat studujícím zkušenost zejména s rezidenčními sociálními službami, které se zaměřují na sociální práci se seniory nebo lidmi se zdravotním postižením. Studenti si volí pracoviště z nabídky školy, praxe trvá jeden týden a je pobytová. V souladu s tím sleduje Odborná praxe také získávání konkrétních praktických kompetencí sociálního pracovníka, jež vychází ze školou stanovených cílů učení, které jsou součástí metodické příručky pro provázení studentů odbornou praxí. Důkazy o splnění vytýčených cílů jsou součástí zprávy z praxe a hodnocení studenta mentorem. Oba tyto dokumenty student následně zakládá do svého portfolia. Odbornou praxi studentů na pracovišti doprovází také seminář, v rámci kterého se student seznamuje se smyslem praktického vzdělávání a jeho konkrétním průběhem. Vyučující se studenty se věnují tématu, jak se pozná dobrá sociální práce a dobrý sociální pracovník a seznamují se s povinnými výukovými cíli pro praxi. Provázení odbornými praxemi je organizováno skupinově a individuálně a podílí se na něm učitel praxe. Každý student má nárok na individuální konzultace vztahující se k praxím se svým tutorem. Tutor během individuálního rozhovoru studentovi poskytuje prostor a vede ho při prozkoumávání sebe sama – své motivace, vzdělávacích potřeb, výsledků růstu na cestě k dobré sociální práci v souladu se vzdělávacími cíli školy. Skupinová práce se zaměřuje na seznámení se s metodikou praktického vzdělávání (stanovování vzdělávacích cílů, uzavíraní kontraktu, způsoby dokazování naplněných cílů, sebehodnocení a hodnocení studenta na praxi). Supervize odborné praxe studentů probíhá po skončení praxe v malé supervizní skupině v počtu max. 12 studentů pod vedením kvalifikovaného supervizora, popřípadě individuálně. Studenti, škola a supervizor podepisují trojstranný kontrakt a studenti formulují zakázku pro supervizi.
Literatura
  • HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. ISBN 80-902081-8-5. info
  • PALAŠČÁKOVÁ, D. a kol. Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS- VOŠs Olomouc, 2012
Metody hodnocení
Požadavky 100 % účast na odborné praxi, supervizi, odevzdání všech zadaných úkolů ve stanoveném čase (upřesnění v LMS Moodle), předložení portfolia. 80% účast v hodinách semínáře odborné praxe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (léto 2015, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/leto2015/OP2_C113