SPO3_C113 Sociální politika 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2017
Rozsah
2/0. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Bednář, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
Rozvrh
Út 9:50–11:20 velká
Předpoklady
OBOR ( CHASOP ) && ROCNIK ( 2 )
Úspěšné zvládnutí učiva prvního ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvinout teoretické znalosti prvního ročníku do schopnosti praktického uplatnění nástrojů sociální ochrany. Znalosti – Student dokáže popsat vývoj a současný systém sociální ochrany a veřejné správy v oblasti sociální ochrany. – Ví, na které orgány sociální ochrany se při řešení sociálních problémů klientů může obrátit, zná jejich kompetence. – Vysvětlí teoretická východiska a obsah zákona o životním minimu, pomoci v hmotné nouzi, důchodového pojištění, státní sociální podpory a poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. – Rozumí nástrojům sociální ochrany v kontextu teorie sociální politiky. Dovednosti – Student vypočítá životní minimum. – Identifikuje potřeby klienta a možnosti pomoci v probíraných oblastech (pomoc v hmotné nouzi, důchodové pojištění, státní sociální podpora, dávky občanům se zdravotním postižením). – Poskytne sociálně právní poradenství v oblasti pomoci v hmotné nouzi, důchodového pojištění, státní sociální podpory a dávek občanům se zdravotním postižením. – Znalosti sociální politiky umí propojovat s praktickými nástroji sociální ochrany a umí je využívat v práci s klienty.
Osnova
 • 1. Vývoj systému sociální ochrany. 2. Reforma systému sociálního ochrany po roce 1989. 3. Systém sociální ochrany, veřejná správa. 4. Životní a existenční minimum. 5. Pomoc v hmotné nouzi. 6. Důchodové pojištění. 7. Státní sociální podpora. 8. Sociální pomoc 9. Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Literatura
  povinná literatura
 • KOLDINSKÁ, K. Sociální právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 176 s. ISBN 978-80-7179-620-6. info
 • KREBS, Vojtěch, Sociální politika. 5.vyd. Wolters Kluver, 2010 ISBN 978-80-7357-585-4. info
  doporučená literatura
 • TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. 439 s. ISBN 978-80-7367-680-3
 • TOMEŠ, Igor a kol. Sociální právo České republiky. Praha: Linde, 2014. 319 s. ISBN 978-80-7201-938-0
  neurčeno
 • Platná legislativa
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce. Napsání průběžných kontrolních testů – minimální úspěšnost 60%.
Informace učitele
Podrobné informace, vč. dalších povinných studijních textů budou průběžně uveřejňovány v systému moodle.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (zima 2017, nejnovější)
 • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2017/SPO3_C113