KZSP3_C213 Křesťanské základy sociální práce 3

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
zima 2017
Rozsah
1/0. Ukončení: z.
Vyučující
ThLic. Jakub Doležel, Th.D. (přednášející)
Předpoklady
OBOR ( CHASOPKo ) && ROCNIK ( 2 )
Povinná literatura: Encyklopedie sociální práce (2013), s.179-180. DOLEŽEL, J. Biblické kořeny sociální práce. In MARTINEK, M. a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha : Jabok, 2008, s. 26-39 . . . Doporučená literatura: POSPÍŠIL, C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 89-98. SMOLEN, Š. Buď, kde jsi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016. REMEŠ, P., HALAMOVÁ, A. Nahá žena na střeše. Bible a psychoterapie. Praha : Portál, 2004. MESSINA, R. Dějiny charitativní činnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. VAŠEK, B. Dějiny křesťanské charity. Olomouc: Velehrad, 1941. MÜLLER, W. I láska má svá pravidla. Blízkost a odstup v pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. POMPEY, H. DOLEŽEL, J. Mezinárodní konference Deus Caritas est. Dokumentace a zhodnocení. Olomouc: b.n., 2008. ZULEHNER, P. M. Církev: přístřeší duše. Praha: Portál, 1997. FRIELINGSDORF, k. Agrese vytváří vztahy. Vydáno: 2000. Wunibald MÜLLER, Zamlčené rány. Otázky sexuálního zneužívání v katolické církvi.Vydáno: 2011. Wunibald MÜLLER, Zamilovanost. Vydáno: 2011. Anselm GRÜN, Wunibald MÜLLER, Co je duše? Moje Tajemství - moje síla. Info a běžná cena: Brož., 118 str., 135 Kč. Vydáno: 2009. Anselm GRÜN, Život je teď. Umění stárnout. Praha: Portál, 2010. . Anselm GRÜN, Deprese jako šance. Spirituální impulsy. Praha: Portál, 2009. Gilbert GUY, Buďte světlem. Praha: Portál, 2010. Wunibald MÜLLER, Nabrat dech v Boží blízkosti. Vydáno: 2009. Karl FRIELINGSDORF, Falešné představy o Bohu. Druhé, přepracované vydání. Vydáno: 2010. Andrea RICCARDI, Bůh nemá strach. Síla evangelia v měnícím se světě. Vydáno: 2006. Pita Dianne DOYLE, Nezdravá závislost. Vydáno: 2000. Jakro KŘIVOHLAVÝ, O šťastné rodině. Karmelitánské nakladatelství, 2014. Bernard PEYROUS, Život Marty Robinové.Karmelitánské nakladatelství, 2014. Rob PARSONS, Supermatce řekni sbohem. Karmelitánské nakladatelství, 2014. T. Pauline EDWARSOVÁ, Malá cesta uzdravení. Karmelitánské nakladatelství, 2014. Rainero CANTALAMESSA, Eros a agapé. Dvě tváře lidské a křesťanské lásky. Karmelitánské nakladatelství, 2014. Kateřina LACHMANOVÁ, Karikatury Boha. Karmelitánské nakladatelství, 2014. Denis SONET, Pocity viny a jak jim čelit. Karmelitánské nakladatelství, 2013. Katrina J. ZENOVÁ, Když život nejde podle tvých představ. Karmelitánské nakladatelství, 2013. Kateřina LACHMANOVÁ, Dvojí tvář lenosti. 2. vydání. Karmelitánské nakladatelství, 2013. Jan SOKOL, Proč chodíme do kostela? Karmelitánské nakladatelství, 2013. Kateřina LACHMANOVÁ, Vězení s klíčem uvnitř. 3. vydání. Karmelitánské nakladatelství, 2013.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu provázat problematiku sociální práce se základními perspektivami křesťanské teologie. Student získá díky předmětu 1. přístup k poznatkům o evropském kulturním (ideovém, hodnotovém, historickém) rámci, z nějž sociální práce vzešla, 2. příležitost k prohloubení a ujasnění svých motivů a inspirací volby sociální práce a 3. už nad rámec teologických poznatků také přehled a orientaci v uchopení problematiky duchovních (spirituálních) potřeb klientů sociální práce. Osobní identifikace studenta s teologickými východisky (víra) není vyžadována ani předpokládána.
Osnova
  • V zimním semestru jsou studující seznamování postupně s prvky sprituálně citlivé (senzitivní) sociální práce: Rozlišení a překrývání religiozity a spirituality Spirituální trendy současné české společnosti Spirituální potřeby (jaké rozlišujeme?) Jak zjišťujeme spirituální potřeby a zdroje (zdravotnický versus sociálněpracovní diskurz) Spirituálně citlivé intervence (jaké existují; které používají sociální pracovníci více, které méně?)
Výukové metody
výklad diskuze samostudium
Metody hodnocení
Posouzení odevzdané zápočtové práce: V Zimním období je podmínkou získání zápočtu odevzdání reflexe v rozsahu 3 stran textu (řádkování 1, Times New Roman 13), v souladu s pokynem „Pravidla zadávání písemných prací na CARITAS-VOŠs“, nad jedním z titulů doporučené literatury. Zamyšlení musí sledovat tuto strukturu: 1. bibliografický zápis publikace (v souladu s platnou citační normou) 2. stručný nástin jejího obsahu, 3. obohacující podněty z četby, 4. málo srozumitelné prvky. Reflexi je nutné odeslat do konce ledna na aderesu vyučujícího: jakub.dolezel@upol.cz. Označení předmětu zprávy: Příjmení/jméno-zápočet TZSP-studijní skupina. Po tomto datu a bez předepsaného označení zprávy zápočtová práce nebude přijata.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
  • Statistika zápisu (zima 2017, nejnovější)
  • Permalink: https://is.caritas-vos.cz/predmet/caritas/zima2017/KZSP3_C213