• 1.Jaká jsou pravidla užívání systému?
  1. Uživatel smí používat Informační systém CARITAS (IS CARITAS) v souladu s jeho akademickým, vzdělávacím a výzkumným posláním a především pro administrativní a provozní účely školy.
   Za porušení pravidel se považuje použití IS CARITAS pro komerční činnost nesouvisející s činností školy, politickou nebo rasovou agitaci.
  2. Uživatel pracuje v IS CARITAS pouze pod tím uživatelským jménem, které mu bylo přiděleno.
  3. Heslo ke svému uživatelskému jménu volí netriviální, aby jej nebylo možné uhodnout. Heslo uživatel nesmí sdělit jiné osobě, a to ani správci systému. Uživatel musí s heslem zacházet tak, aby nemohlo být kompromitováno. Heslo se nesmí zasílat elektronickou poštou, protože tato je ze své podstaty nezabezpečená služba (může být odposlechnuta, může být omylem doručena jinému adresátovi apod.).
  4. Pokud se uživatel dostane k relaci nepřítomného uživatele (např. použitím počítače, na kterém jiný uživatel zahájil práci, ale neukončil ji tak, aby nový přístup k IS CARITAS vyžadoval opětovné prokázání se heslem), musí ji bez prodlení ukončit.
   Uživateli se zakazuje provádět jakékoli akce směřující ke zjištění jiného hesla než vlastního. Rovněž se zakazuje vydávat se za jiného či anonymního uživatele nebo libovolným způsobem falšovat vlastní identitu.
   Za zvláště hrubé porušení pravidel se považuje poskytnutí svého účtu uživateli, který nemá nárok na zřízení účtu v IS CARITAS nebo jemuž byl účet zablokován.
  5. Administrativní agendy a soubory v procesu zpracování pošty jsou soukromými daty jejich vlastníků a mají nárok na stejnou ochranu soukromí jako jiné druhy osobně vlastněných písemností. Porušení tohoto pravidla se považuje za zvláště hrubé.
   Za personální údaje pracovníci odpovídají v rozsahu obecných zákonných norem (zejména 256/92 Sb.).
  6. Uživatel nesmí zatěžovat IS pomocí hromadných operací. Při zjištění přetěžování systému operacemi, které jsou četnější než obvyklá zátěž vygenerovaná ručním klikáním, může být uživateli automaticky zablokován přístup k ISu na omezenou dobu. Použití hromadných operací podléhá předchozímu souhlasu provozovatelů ISu, které lze kontaktovat na e-mailové adrese uvedené níže.
  7. Správce sítě, resp. správce počítače, má právo provádět všechny operace nutné k výkonu své funkce vč. kontroly obsahu souborů, monitorování činnosti uživatele apod. Takto získané informace však mají ryze důvěrný charakter.
  8. Uživatel má právo používat pouze programové vybavení, jehož licence to uživateli přímo nebo škole obecně dovoluje. Jedná se zejména o software získaný v souladu se zákony vč. autorského práva. Kopírovat programové vybavení a data (týká se i audio, video souborů a grafiky) lze pouze při dodržení platných licenčních podmínek.
  9. Poštovní schránka (mailbox) se uživatelům zřizuje primárně k zajištění snadné komunikace se školou. Uživatel nesmí snižovat spolehlivost a důvěryhodnost doručování pošty do své schránky (např. přesměrováváním pošty na nespolehlivé stroje, např. stroje bez adekvátního zabezpečení nebo bez trvalého zajištění zpracování poštovních služeb). V případě zjištění problémů s doručováním pošty zaviněných příjemcem dopisu je správce povinen ihned provést nápravu (zrušit přesměrování) a na situaci upozornit příjemce. Při opakování příjemcem zaviněných problémů je správce oprávněn zablokovat příjemci účty.
  10. Správci neodpovídají za ztrátu dat vzniklou jakýmkoliv způsobem. To je však nezbavuje povinnosti provádět pravidelné zálohování obsahu disků hlavního serveru IS CARITAS.
  11. Je zakázáno rozesílání nevyžádaných dopisů na velký počet e-mailových adres. V případě porušení pravidla bude uživateli automaticky zablokován přístup k poště na 12 hodin. Je zakázáno rozesílání řetězových, pyramidových apod. dopisů.
  12. Používání vulgárních a silně emotivních výrazů je v otevřené komunikaci zakázáno. Uživatel nese plnou odpovědnost za případný závadný obsah vlastních dopisů nebo jiných vlastních veřejně dostupných informačních zdrojů.
  13. Nepřípustné jsou veškeré kroky směřující ke snížení bezpečnosti či vedoucí k možnému porušování provozních pravidel, a to jak vědomému, tak i nevědomému. Je zakázáno rozšiřovat viry, červy, závady, trojské koně, poškozené soubory, falešné zprávy a jiné prvky destruktivní či podvodné povahy.
  14. Uživatel je povinen sledovat a bezpodmínečně dodržovat veškeré provozní pokyny správců (jsou sdělovány elektronicky). Správci jsou oprávněni dodatečně reagovat na aktuální situaci provozními pokyny, které nejsou v rozporu s těmito pravidly.
  15. V případě problémů má uživatel právo obrátit se s dotazem (zaslat elektronickou poštou) na adresu caritasis@fi.muni.cz. Nejprve je však povinen prostudovat dostupné elektronické návody k dané aplikaci. S problémy technického charakteru při obsluze počítače či přístupu k IS CARITAS nechť se obrací na lokální fakultní správce výpočetní techniky dané fakulty. Dotaz či specifikaci problému formulujte dostatečně podrobně a přiložte veškerá relevantní chybová hlášení.
  16. Při hrubém nebo opakovaném porušení pravidel bude uživateli zakázán přístup do systému nebo k předmětné službě nebo bude zavedeno disciplinární řízení pro porušení studijního řádu nebo provozních směrnic školy s možností vyloučení ze školy a s požadavkem na finanční úhradu způsobených škod.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na caritasis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.